Uwaga: przeglądarka internetowa Opera nie obsługuje mapy !

:: pliki do pobrania / download ::

Witamy w portalu GIS Dolina Górnej Narwi!


Zapraszamy do korzystania z zaawansowanego systemu informacji geograficznej zawierającego dane przestrzenne w postaci interaktywnej mapy internetowej powiązanej z informacją o obiektach.
Jakie informacje zawiera system? Rozmieszczenie lasów, wód, przebiegów dróg z ich numeracją, szlaki turystyczne, granice obszarów chronionych, gmin i sołectw, użytkowanie terenu, obiekty użyteczności publicznej i wiele innych.
Dzięki przyjaznej dla użytkownika wersji systemu GIS, można z dowolnego miejsca na świecie, błyskawiczne uzyskać najbardziej aktualne informacje o walorach przyrodniczych, szlakach, infrastrukturze turystycznej i noclegowej, firmach i instytucjach oraz wielu innych obiektach położonych na terenie Doliny Górnej Narwi. Zebranie w jednym miejscu najbardziej aktualnych danych o terenie umożliwia łatwe zaplanowanie wypoczynku, wycieczek i uzyskanie innych potrzebnych wiadomości.
System składa się z warstw tematycznych, które mogą być dowolnie wyświetlane i ukrywane, tak aby uzyskać bardzo przejrzystą mapę zawierającą poszukiwane informacje bez zamazywania obrazu nadmierną ilością danych.
Z serwisu można też pobrać mapę do odbiornika GPS, nawigować według zaplanowanej trasy i precyzyjnie znajdować w terenie interesujące obiekty. Nie masz własnego GPS-u? To nie problem, możesz go wypożyczyć w Ośrodku Informacyjnym Narwiańskiego Parku Narodowego w Łapach, ulica Gen. Wł. Sikorskiego 18 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego).
Portal GIS Dolina Górnej Narwi jest stale uzupełniany o nowe informacje, aktualizowany i wzbogacany o nowe funkcje. Zapraszamy do przysyłania materiałów informacyjnych i zdjęć o obiektach, które TWOIM zdaniem powinny się znaleźć w naszym serwisie. TY też możesz współtworzyć jego jakość i promować naszą okolicę w Polsce i na świecie.

Życzymy przyjemnego korzystania z portalu.
Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska

 

Obszar opracowania obejmuje obszar 9 gmin – łącznie  1311,44 km2

 • Choroszcz – miasto
 • Choroszcz - obszar wiejski
 • Kobylin-Borzymy
 • Łapy – miasto
 • Łapy - obszar wiejski
 • Poświętne
 • Sokoły
 • Suraż – miasto
 • Suraż - obszar wiejski [cz.1]
 • Suraż - obszar wiejski [cz.2]
 • Turośń Kościelna
 • Wyszki
 • Tykocin – miasto
 • Tykocin - obszar wiejski

 

 

Note: Opera doesn't load map.

Welcome to the Lower Narew Valley GIS portal!

Feel free to use the advanced geographical information system containing the special data in the form of an interactive web map associated with information about objects. What information does the system? Distribution of forests, water, mileage of roads with their numbers, hiking trails, boundaries of protected areas, municipalities and villages, land use, public utilities and much more. With user-friendly versions of GIS system can be from anywhere in the world quickly obtain the most current information on natural values, trade, tourist and accommodation infrastructure, companies and institutions and many other facilities located within the Lower Narew Valley. Collected in one place the most current data on the site makes it easy to plan your holiday, trips and obtain other necessary messages.
The system consists of thematic layers that can be freely displayed and hidden in order to get a very clear map, containing the sought information without blurring the image data excess.
The service can also download a map to a GPS receiver, navigate according to the planned route and accurately find interesting objects in the field. Do not you have their own GPS? It is not a problem, you can rent it at the Information Centre Narew National Park in Lapy, Sikorski 18 Street (Registry Office Building).
The Lower Narew Valley GIS portal is constantly updated with new information and enriched with new features.
We invite you to send information material and pictures of objects that YOU think should be found on our website. You too can contribute to the quality and promote our countryside in Poland and around the world.

We wish you a pleasant use of the site!
Narew Society for Environmental Protection

Study area covers an area of 9 municipalities – a total of 1311.44 km2

 • Choroszcz – city,
 • Choroszcz – rural area
 • Kobylin-Borzymy
 • Lapy – city
 • Lapy – rural area
 • Poswietne
 • Sokoly
 • Suraz – city
 • Suraz – rural area [part 1]
 • Suraz – rural area [part 2]
 • Turosn Koscielna
 • Wyszki
 • Tykocin – city
 • Tykocin – rural area